Informacja o nauczaniu zdalnym.
/Informacja o nauczaniu zdalnym.
Informacja o nauczaniu zdalnym.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. lub do odwołania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor informuje:


 1. Od dnia 25 marca 2020r.zajęcia edukacyjne realizujemy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 2. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustalił, które z dostępnych rozwiązań, w tym technologicznych, będą dla szkoły najkorzystniejsze, i które docelowo wykorzystają wszyscy nauczyciele.
 3. Od dnia 25 marca 2020r. proces edukacyjny realizujemy w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem:
 • Wirtualnych tablic - Padletów klasowych i nauczycielskich
 • E-dziennika Librus
 • poczty elektronicznej / baza danych Librus
 • Platformy E-Podręczniki, Eduelo
 • Za zgodą Rodziców – lekcji on-line z wykorzystaniem komunikatorów: Discord,  Messenger

Konsultacji telefonicznych, sms-owych, mailowych

 • Materiałów zalecanych przez MEN oraz zasobów nauczycielskich
 • Kart pracy, ćwiczeń, podręczników


4. Materiał edukacyjny zapewnia realizację podstawy programowej zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

5. W sytuacji gdy uczeń współdzieli komputer/ tablet/ smartfon z rodzeństwem lub rodzicami i nie ma wyłącznego dostępu do zdalnie przekazanych treści – rodzice lub starszy uczeń planuje samodzielnie pracę z komputerem/ tabletem/ smartfonem zachowując zasady bhp podczas pracy przed monitorem.

6. Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z opracowanymi rozkładami materiału przy doborze odpowiednich treści.

7. Nauczyciele na bieżąco w miarę możliwości monitorują postępy poprzez:

 • prace pisemne, projekty, prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia przesłane pocztą elektroniczną
 • rozmowy audio
 • testy onlinePrzyjmujemy regułę, że - Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

 1. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach poprzez dziennik elektroniczny
 2. Nauczyciele określą indywidualnie terminy konsultacji dla uczniów i rodziców, o czym poinformują poprzez e-dziennik.
 3. Dyrektor i nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami, informują na bieżąco o wszystkich istotnych kwestiach.


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25.03.2020 w naszej placówce prowadzone są zajęcia zdalne. Nasza szkoła prowadzi zajęcia za pomocą platformy DISCORD, która umożliwia nauczycielom stały kontakt z uczniami, wprowadzanie nowego materiału oraz ocenianie. Szczegółowy rozkład zajęć jest dostępny w zakładce dokumenty. Nauczyciele, którzy nie zostali ujęci w harmonogramie zostali zaangażowani do innych prac związanych z umożliwianiem zdalnego prowadzenia zajęć.Katarzyna Smolik Dyrektor SP im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach


Bartosz Pisarski Komentarzy: 0

Komentarzy: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.