OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INTENDENT
/OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INTENDENT
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INTENDENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY -  INTENDENT


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach  ogłasza nabór na stanowisko pracy intendent w wymiarze pełny etat.


Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice


Warunki zatrudnienia: umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne lub gastronomiczne,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych.
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Obsługa komputera
 • Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy,
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany kurs indtendenta,
 • Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,
 • Znajomość zasad żywienia,
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
 • Odpowiedzialność, sumienność ,zaangażowanie i samodzielność,
 • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisk intendenta:

 • Zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywności, środki czystości, niezbędny sprzęt,
 • Opracowanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo-ksiegowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP
 • Naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie  z obowiązującymi zasadami
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • formularz aplikacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska intendenta,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzane przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy - intendent” w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.  do godz. 12.00. w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach lub listownie na adres:, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach 33-132 Niedomice, ul. Szkolna 2 (decyduje data wpływu do sekretariatu)

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani telefoniczne.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.  

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 14 645 75 75.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkolaniedomice.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Niedomicach w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

Załączniki dostępne w dziale dokumentacja.


Bartosz Pisarski Komentarzy: 0

Komentarzy: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.